Foto

Descrición do proxecto ELLA

Feasibility Study for a direct Europe Link with Latin America (ELLA), proxecto financiado polo VII Programa Marco de I+D+i da Unión Europea.

Data de inicio

02.05.2011

Duración

15 meses

Presuposto total

454.615 euros (Financiamento europeo: 400.000 euros)

Participantes

GARR, CLARA, RNP, FCCN, RED.ES (RedIRIS), INNOVA-T

Actividades

WP1 (Project Management- xestión do proxecto)

WP2 (Assess the market for a EU-LA connection- testar o mercado para unha conexión entre Europa e Latinoamérica)

WP3 (Study the technical options - estudo das opcións técnicas)

WP4 (Alternative business models/comertial options - modelos alternativos de negocio/opcións comerciais)

WP5 (Study potential Impact and Benefits - Estudo do impacto potencial e dos beneficios)

WP6 (Study the finantial options- estudo das opcións financeiras)

WP7 (Availability and Level of Public financial support - dispoñibilidade e nivel de apoio de financiamento público)

WP8 (Reassess the political willingness - Reavaliación da vontade política)

WP9 (Trigger the creation of a Consortium to build the cable - Fomentar a creación dun Consorcio para construír o cable)