Foto

Descripció del projecte ELLA

Feasibility Study for a direct Europe Link with Latin America (ELLA), projecte finançat pel VII Programa Marc de R+D+I de la Unió Europea.

Data d'inici

02.05.2011

Durada

15 mesos

Pressupost total

454.615 euros (finançament europeu: 400.000 euros)

Participants

GARR, CLARA, RNP, FCCN, RED.ES (RedIRIS), INNOVA-T

Activitats

WP1 (Project Management - Gestió del projecte)

WP2 (Assess the market for a EU-LA connection - Avaluar el mercat per a una connexió entre Europa i Llatinoamèrica)

WP3 (Study the technical options - Estudi de les opcions tècniques)

WP4 (Alternative business models/comertial options - Models alternatius de negoci/opcions comercials)

WP5 (Study potential Impact and Benefits - Estudi de l'impacte potencial i dels beneficis)

WP6 (Study the finantial options - Estudi de les opcions financeres)

WP7 (Availability and Level of Public financial suport - Disponibilitat i nivell de suport de finançament públic)

WP8 (Reassess the political willingness - Reavaluació de la voluntat política)

WP9 (Trigger the creation of a Consortium to build the cable - Fomentar la creació d'un consorci per construir el cable)