Foto

Descripció del projecte EUDAT

EUDAT, projecte finançat pel FP7 e-Infraestructure Call 9 (número de projecte 283304)

 

Data d'inici

01.10.2011

 

Data prevista de finalització

30.09.2014

 

Durada

36 mesos

 

Pressupost total

16 milions d'euros (contribució de la UE de 9,3 M€)

 

Participants

Un consorci de 23 socis que representen 13 països. 15 comunitats usuàries de diferents disciplines (biomedicina, ciències naturals, clima, SSH, etc.).

 

Activitats principals

WP4 (Capturing Communities Requirements – conèixer les necessitats de les comunitats)

WP5 (Building the services construir els serveis)

WP6 (Deploying the services and operating the federated infraestructure desenvolupar els serveis i operar la infraestructura federada)