Foto

Participación de RedIRIS en EGI-InSPIRE

RedIRIS contribueix al projecte EGI-InSPIRE duent a terme tasques amb diversos àmbits.

1.D'una banda, es troben les tasques dutes a terme en l'àmbit d'NGI:

  • Es fan càrrec de la coordinació d'incidents de seguretat en l'àmbit d'NGI i a escala europea dins de la tasca TSA1.2 (A Secure Infraestructure – una infraestructura segura). Amb aquesta activitat es dóna continuïtat al treball dut a terme a EGEE III, es coordinen els aspectes de seguretat a escala europea i es gestionen apropiadament els incidents de seguretat que s'hi produeixin, tant dins de l'NGI com a escala internacional i que poden arribar a afectar la infraestructura de la nostra NGI. Addicionalment, s'ofereixen petits cursos sobre bones pràctiques de seguretat a l'NGI dins de cursos de formació a usuaris de Grid.
  • Es mantenen el sistemes de tiquets d'RT (Request Tracker) per a l'NGI, i també es col·labora en la integració dels diferents sistemes de tiquets que hi ha actualment (GGUS, RT, etc.). Aquest treball es duu a terme dins de la tasca TSA1.6 (Helpdesk Infraestructure – infraestructura de suport tècnic).
  • Es proporcionen serveis centrals als usuaris de Grid de l'NGI dins de la tasca TSA1.7 (Support Teams – equips de suport)

2.D'altra banda, RedIRIS s'encarrega de tasques dutes a terme a escala global de projecte:

  • Es desenvolupa i consolida l'ús de l'eina de monitoratge de rendiment Perfsonar entre els diferents centres de Grid.
  • Es manté una infraestructura de clau pública, pkIRISGrid, utilitzada pels usuaris de l'NGI espanyola i validada per l'associació europea EUGridPMA, i es manté una CRL (Certificate Revocation List) coordinada que s'utilitza a escala europea.

El treball corresponent a aquests dos últims punts també es fa dins de la tasca TSA1.7(Support Teams–equips de suport).

La computació distribuïda, a més, fa ús intensiu de les xarxes de comunicació que RedIRIS posa a disposició de la comunitat acadèmica i científica espanyola.

La contribució en personal de RedIRIS al projecte EGI-InSPIRE equival a poc més d'una persona a temps complet durant els quatre anys de la seva durada.